Ledeninformatie

Lidmaatschap 

Aspirant-leden

Een lid van de zanggroep, dat een nieuw lid wil voordragen, meldt deze interesse vooraf bij één van de bestuursleden. Het bestuur neemt vervolgens contact op met het aspirant-lid om verdere afspraken te maken. Een aspirant-lid wordt tijdens de repetitie aan de andere leden voorgesteld, door de voorzitter. Een aspirant-lid krijgt een proeftijd van drie repetities. In de derde repetitie wordt een stemtest, waarbij gekeken wordt naar stembereik, toonvastheid, ritmegevoel en dergelijke. De test wordt  afgenomen in het bijzijn van één van de bestuursleden en een lid van de toelatingscommissie. De dirigent adviseert in dezen het bestuur.  Vervolgens brengen toelatingscommissie en bestuurslid een gezamenlijk advies uit naar het bestuur. Het bestuur besluit over de definitieve aanname, waarbij het ook let op de verhouding tot de groep en bewegingsmogelijkheden in verband met choreografie.

Bij toelating van een nieuw lid wordt rekening gehouden met het op dat moment gewenste aantal leden en met de juiste verdeling over de verschillende stemsoorten. Elk definitief nieuw lid krijgt een welkomstbrief met daarin alle benodigde informatie. Indien iemand definitief lid wordt krijgt hij of zij een de informatie van de secretaris aangaande Perpleks, inclusief inlogcode voor de website.

Contributie

Contributie 2022 / 2023 is vastgesteld op 225 euro per jaar en wordt medio november gevraagd. Tijdens de ALV wordt een contributievoorstel gedaan door het bestuur voor het volgende verenigingsjaar. Een tussentijds aangenomen lid betaalt 20 euro per resterende maand van het lopende seizoen. Dit bedrag wordt in één keer via machtiging geïnd.

Repetities

De repetitieavond is elke maandag in café́ ’t Centrum in Udenhout:

Tijdens de schoolvakanties is er geen repetitie, tenzij door het bestuur in overleg met de dirigent en leden anders wordt bepaald.

Afmelden voor repetitie of optreden bij Carolijn Pelkmans

Optredens

Social Events

Informatie en social media

Structuur vereniging

Bestuur

Het dagelijks bestuur draagt zorg voor uitvoering van alle dagelijkse zaken behorende bij de rollen van voorzitter, secretaris en penningmeester zoals werkgeverstaken (i.r.t. dirigent/muzikaal leider en choreografe), het bewaken van kaders en beleid zoals bepaald door de algemene ledenvergadering van de zanggroep en de organisatie van optredens.

Voorzitter: Anja Robben

Taken:

Secretaris:  Lenny Mallens

Taken:

PenningmeesterMirjam Veldhuijzen

Taken:

Muziekcommissie:

Ze adviseert samen met een bestuurslid het bestuur over de muziekkeuze.

Toelatingscommissie

Ze adviseert het bestuur inzake aanname nieuw leden. De commissieleden worden gerecruteerd uit de muziekcommissie.

Relatiecommissie

Ze onderhoudt het contact met de eigenaren van repeteerlocaties en is beschikbaar voor attenties bij lief en leed.

Kledingcommissie

Ze is leidend als het gaat om de styling van de groep bij optredens.

Presentiecommissie

Ze houdt de absenties bij m.b.t. repetities en rapporteert aan het bestuur. Bij afwezigheid meldt men dat bij haar.

Webcommissie

Ze bepaalt de vormgeving van aangereikte content voor website en social media.

Muzikaal leider